Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hofstad Boekingen

“opdrachtgever” : degene die aan Hofstad Boekingen de opdracht verstrekt tot het contracteren van één of meer artiesten voor een optreden dan wel het organiseren van een evenement dan wel aan Hofstad Boekingen verzoekt ter zake een offerte c.q. prijsopgave uit te brengen; “overeenkomst” de overeenkomst waarbij Hofstad Boekingen zich jegens de opdrachtgever verbindt één of meer optredens te verzorgen van één of meer artiesten c.q. een evenement organiseren; “artiest” : degene die zich individueel of in groepsverband al dan niet als musicus c.q. uitvoerend kunstenaar heeft verbonden deel te nemen aan het optreden c.q. evenement.

Artikel 1: Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Opdrachtgever”: degene die aan Hofstad Boekingen de opdracht verstrekt tot het contracteren van één of meer artiesten voor een optreden dan wel het organiseren van een evenement dan wel aan Hofstad Boekingen verzoekt ter zake een offerte c.q. prijsopgave uit te brengen; “overeenkomst” de overeenkomst waarbij Hofstad Boekingen zich jegens de opdrachtgever verbindt één of meer optredens te verzorgen van één of meer artiesten c.q. een evenement organiseren; “artiest” : degene die zich individueel of in groepsverband al dan niet als musicus c.q. uitvoerend kunstenaar heeft verbonden deel te nemen aan het optreden c.q. evenement.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Hofstad Boekingen ten behoeve van de opdrachtgever verricht. 2.2 Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen bindend tussen partijen indien zij expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen. 2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Het optreden

3.1 De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de presentaties van de artiest en het daarbij gebruikelijk door de artiest te produceren geluidsniveau. 3.3 Indien de artiest over een technische en/of catering-rider beschikt, draagt Hofstad Boekingen ervoor zorg dat de rider voor het evenement aan de opdrachtgever ter hand wordt gesteld. Hetgeen daarin is vermeld is alsdan tevens bindend voor de opdrachtgever. 3.4 Hofstad Boekingen is gerechtigd een aantal door haar aan de opdrachtgever op te geven personen bij het optreden gratis aanwezig te laten zijn. 3.5 Opties voor artiesten die geplaatst worden door opdrachtgever zijn maximaal 4 weken geldig. Hofstad Boekingen is gerechtigd zonder opdrachtgever te contacteren na 4 weken contractuele afspraken te maken met een andere opdrachtgever op de eerder geopteerde datum. 3.6 Hofstad Boekingen en de artiest zijn volledig vrij in de wijze waarop de overeenkomst en vooral het optreden zal worden uitgevoerd. 3.7 Opdrachtgever dient voor iedere artiest zorg te dragen (indien mogelijk) voor een deugdelijke afsluitbare/bewaakte (kleed) ruimte met (in de directe nabijheid) sanitaire voorzieningen. 3.8 Behoudens schriftelijke toestemming van Hofstad Boekingen, is het niet toegestaan om tijdens optredens geluid en/of beeldopnames te maken. Bij overtreding verbeurt opdrachtgever aan Hofstad Boekingen een direct opeisbare boete van € 5.000,- ongeacht het recht om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen. 3.9 Er mogen geen beperkingen gelden tijdens de soundcheck en/of optreden van de artiest. Indien er beperkingen gelden welke afbreuk (kunnen) doen aan het optreden en/of imago van de artiest, is de artiest gerechtigd zijn optreden te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding komt te vervallen. 3.10 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goed bereikbare, deugdelijke en veilige werkplek voor de artiest en daarvoor alle noodzakelijke maatregelen te treffen, bij gebreke waarvan de artiest gerechtigd is zijn optreden te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding komt te vervallen. 3.11 Opdrachtgever is ermee bekend en akkoord dat iedere artiest een rider met eigen voorwaarden heeft aan welke voorwaarden door opdrachtgever moet zijn voldaan, bij gebreke waarvan de artiest gerechtigd is zijn optreden te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding komt te vervallen. 3.12 Op verzoek van de opdrachtgever verstrekt Hofstad Boekingen foto’s, logo en/of artwork van de artiest in bruikleen. Deze materialen blijven ons eigendom en moeten, indien niet anders is overeengekomen binnen 7 dagen na het optreden worden geretourneerd. De materialen mogen enkel worden gebruikt voor de promotie van het optreden van de artiest zelf en nadrukkelijk niet voor commerciële exploitatie zoals merchandising, etc. mits anders is afgesproken. 3.13 Opdrachtgever mag enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons gebruik maken van naam en/of afbeelding van een artiest. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan voor dit gebruik een aanvullende vergoeding worden gevraagd. 3.14 De kosten van promotie komen altijd volledig voor rekening en risico van opdrachtgever en nimmer ten laste van Hofstad Boekingen of de artiest. 3.15 Opdrachtgever is enkel gerechtigd het optreden van de artiest (op welke wijze dan ook) te promoten na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hofstad Boekingen. Voorwaarde voor deze toestemming is onder andere dat de gage volledig dient te zijn voldaan. 3.16 Behoudens voorafgaande schriftelijke toezeggingen is de artiest niet verplicht om mee te werken aan de promotie van het optreden en/of het geven van interviews 3.17 Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor alle benodigde vergunningen, licenties, etc. voor het feest/evenement. De gevolgen van het niet hebben van de benodigde vergunningen, licenties, etc. komen voor rekening en risico van opdrachtgever. 3.18 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen gaat het altijd om een indoor optreden. 3.19 Wanneer het om een optreden in het buitenland gaat draagt opdrachtgever zorg en is verantwoordelijk voor de reservering en betaling van een of meerdere business class vliegtickets, inclusief luchthaventoeslagen vanuit Amsterdam, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 3.20 Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de reservering en betaling van een luxe en schone kamer met dubbel bed en ontbijt in minimaal een 4* hotel, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 3.21 Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor het vervoer ter plaatse (buitenland) in een deugdelijke representatieve auto met Engelssprekende chauffeur. 3.22 Opdrachtgever dient ter plaatse in alle redelijkheid zorg te dragen voor alle benodigdheden van de artiest, bij gebreke waarvan de artiest dit zelf voor rekening en risico van opdrachtgever mag regelen. 3.23 Opdrachtgever heeft een mededelingsplicht en is verplicht om tijdig aan Hofstad Boekingen alle informatie te verstrekken waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat deze informatie voor het uitvoeren van de opdracht relevant is of kan zijn. 3.24 Indien opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan voornoemde verplichting voldoet, is Hofstad Boekingen gerechtigd, afhankelijk van de omstandigheden, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, waarbij de extra kosten voor rekening en risico van opdrachtgever komen, of te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen contractuele afspraken komen te vervallen. 3.25 Klachten/reclames dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na uitvoering van de prestatie schriftelijk te zijn ingediend. Te laat ingediende of niet (voldoende) gemotiveerde reclames worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle door Hofstad Boekingen gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders wordt vermeld. 4.2 Hofstad Boekingen heeft het recht prijsverhogingen die aan haar in rekening worden gebracht door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 5: Betaling

5.1 De opdrachtgever dient de facturen van Hofstad Boekingen dan wel hetgeen zij uit hoofde van ontbinding zoals omschreven in artikel 6 aan Hofstad Boekingen verschuldigd is te voldoen binnen de in het contract vermelde termijn zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan. 5.2 Indien het verschuldigde bedrag niet geheel of niet tijdig is overgemaakt op de bankrekening van Hofstad Boekingen, is Hofstad Boekingen gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat de opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag uit te betalen 5.3 Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 5.4 Bovendien is de opdrachtgever aan Hofstad Boekingen verschuldigd alle proceskosten en daarmee verbonden kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, die Hofstad Boekingen terzake van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever heeft moeten maken, tenzij Hofstad Boekingen als verliezende partij door de rechter volledig in de kosten wordt veroordeeld. 5.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 5.6 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, is iedere opdrachtgever afzonderlijk jegens Hofstad Boekingen hoofdelijk voor het geheel van de verschuldigde bedragen aansprakelijk. 5.7 De opdrachtgever is zonder toestemming van Hofstad Boekingen niet bevoegd rechtstreeks betalingen te verrichten aan de door Hofstad Boekingen ingeschakelde artiesten en personen.

Artikel 6: Annulering /ontbinding

6.1 Annuleringen dienen te worden gedaan per aangetekend schrijven. Bij annulering door opdrachtgever zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend conform de volgende staffel: 8 weken voor datum optreden/uitvoering 25% van de volledige gage 6 weken voor datum optreden/uitvoering 50% van de volledige gage 4 weken voor datum optreden/uitvoering 75% van de volledige gage 2 weken en korter voor datum optreden/uitvoering 100% zijnde de volledige gage. Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering onmiddellijk opeisbaar. Wanneer er incassokosten gemaakt worden zijn deze volledig voor rekening van de annulerende partij. Externe kosten welke niet meer geannuleerd kunnen worden, worden wel altijd 100% doorbelast aan opdrachtgever 6.2 Hofstad Boekingen is ten allen tijden gerechtigd bij overmacht (waaronder ook – maar niet uitsluitend begrepen de zaken omschreven in artikel 7) de overeenkomst te ontbinden. 6.3 Hofstad Boekingen is gerechtigd de overeenkomst tenminste 24 uur voor het evenement c.q. het optreden te ontbinden dan wel in overleg met de opdrachtgever het evenement c.q. het optreden te verplaatsen naar een andere datum ingeval de artiest op het tijdstip van het evenement een radio- of, televisie optreden, opname of buitenlandse tournee heeft, zonder dat Hofstad Boekingen jegens de opdrachtgever gehouden zal zijn tot het betalen van schadevergoeding. De eventuele meerkosten van een vervangende artiest komen voor rekening van de opdrachtgever. 6.4 Hofstad Boekingen is gerechtigd de artiest te verzoeken het optreden geen doorgang te laten vinden indien naar haar oordeel of het oordeel van de artiest door de opdrachtgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de artiest zijn genomen, zonder dat de opdrachtgever jegens Hofstad Boekingen aanspraak kan maken op schadevergoeding of korting op de overeengekomen prijs. 6.5 Door Hofstad Boekingen opgemaakte overeenkomsten dienen binnen de in de overeenkomst aangegeven tijd getekend retour gestuurd c.q. gemaild te worden. Hofstad Boekingen is niet aansprakelijk wanneer de opdrachtgever de overeenkomst binnen het genoemde tijdsbestek vermeld in overeenkomst niet getekend retour stuurt c.q. mailt en is volledig gerechtigd op de eerder gestelde datum een andere overeenkomst aan te gaan met een andere opdrachtgever. 6.6 Op mondelinge toezeggingen berust het recht van afname en is Hofstad Boekingen gerechtigd een contract op te stellen en opdrachtgever verplicht af te nemen.

Artikel 7: Tekortkoming/overmacht

7.1 Iedere tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever geeft Hofstad Boekingen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 7.2 Indien de artiest (door overmacht) niet in staat is op te treden op de overeengekomen plaats en tijd, zal Hofstad Boekingen zo spoedig mogelijk daarvan aan de opdrachtgever mededeling doen en bevorderen dat het optreden door een gelijkwaardige artiest wordt overgenomen, tenzij de opdrachtgever voor het geplande evenement aan Hofstad Boekingen laat weten daarop geen prijs te stellen. 7.3 Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – verstaan: a. Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij verkeersongevallen en vordering zoals gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 136/1981; b. Ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van de artiest; c. Het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door degenen van wie Hofstad Boekingen voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Hofstad Boekingen is op grond van de overeenkomst verplicht tot het betrachten van de zorg, die van een redelijke bekwame opdrachtnemer mag worden verwacht, maar houdt niet in het instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat. Hofstad Boekingen is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst een derde in te schakelen, indien dat in het belang van de goede uitvoering van de opdracht nodig of gewenst is. Een tekortschieten van de derde, kan niet aan Hofstad Boekingen worden toegerekend, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het uitkiezen van de derde onzorgvuldig is geschied. 8.2 Hofstad Boekingen is niet aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever die uit tekortkoming door Hofstad Boekingen van haar verplichtingen onder een overeenkomst voortvloeit, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Hofstad Boekingen. 8.3 Hofstad Boekingen is niet aansprakelijk voor het ontbreken van geldige werk- en eventueel verblijfsvergunningen en documenten van de artiest 8.4 De opdrachtgever is verplicht Hofstad Boekingen te vrijwaren voor schade die de opdrachtgever, een door haar ingeschakelde derde dan wel het publiek toebrengt aan de artiest, het ondersteunend personeel en/of de zaken die in het kader van het evenement c.q. het optreden worden gebruikt. 8.5 De opdrachtgever is verplicht Hofstad Boekingen te vrijwaren voor alle aanspraken van de artiest en/of derden voor zover deze voortvloeien uit handelingen van de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek. 8.6 Hofstad Boekingen is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verzaken, niet naar wens presteren en elk ander mogelijk, volgens opdrachtgever, incident wat voor, na en of tijdens het optreden van een bij Hofstad Boekingen ingekochte act, artiest, orkest, plaatsvindt. 8.7 De opdrachtgever zal tegen Hofstad Boekingen bij wanprestatie act, artiest, orkest, etc. Op geen enkel mogelijke manier een claim neer kunnen leggen om de vooruitbetaalde gage terug te vragen. 8.8 Openbare optredens en evenementen waar – volgens opdrachtgever en of optredende act, band, etc. – te weinig kaartverkoop voor heeft plaatsgevonden – zullen de van te voren uitbetaalde gages niet worden teruggestort naar opdrachtgever – Hofstad Boekingen en de door haar vertegenwoordigde artiesten, acts, bands etc. kunnen hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld. 8.9 Georganiseerde evenementen die afgezegd worden door opdrachtgever in verband met weersomstandigheden zullen de vooruit betaalde gages niet worden teruggestort naar opdrachtgever. 8.10 Artiesten, Bands, Acts die hun gages vooruit betaald gekregen hebben en op wat voor manier ook verzaken, zullen hun vooruitbetaalde gages binnen 3 dagen na schriftelijke claim Hofstad Boekingen moeten terugstorten op de rekening van Hofstad Boekingen. 8.11 Niet nagekomen afspraken door opdrachtgever – voor, tijdens of na het optreden is Hofstad Boekingen niet aansprakelijk voor en kunnen geen claims voor bij Hofstad Boekingen voor worden neergelegd.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op de overeenkomst tussen Hofstad Boekingen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Hofstad Boekingen en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 6 Artikel

10 Diverse bepalingen

10.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij voor het optreden beschikt over de juiste vergunningen en ontheffingen. 10.2 De verschuldigde BUMA/STEMRA -rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorgdraagt. De opdrachtgever vrijwaart Hofstad Boekingen en de door deze ingeschakelde artiesten voor hetgeen uit voormelde hoofde aan BUMA/STEMRA dient te worden voldaan. 10.3 Het is de door Hofstad Boekingen ingehuurde acts, artiesten, orkesten en muzikanten ten strengste verboden om voor, tijdens of na het optreden eigen foto’s, flyers en visitekaartjes uit te delen aan geïnteresseerden en of deze achter te laten in de locatie. . Uitsluitend visitekaartjes van Hofstad Boekingen mogen hiervoor worden gebruikt. Hofstad Boekingen zal zorgdragen dat de artiesten die voor haar optreden Hofstad Boekingen visitekaartjes in hun bezit hebben tijdens en na het optreden. 10.4 Het is de door Hofstad Boekingen ingehuurde acts, artiesten, orkesten en muzikanten niet toegestaan om voor, tijdens of na een optreden contact op te nemen met de klant, (locatie) van Hofstad Boekingen om wat voor reden dan ook. Wanneer contact noodzakelijk is zal dit ten aller tijde via Hofstad Boekingen verlopen. Hofstad Boekingen benadrukt wanneer dit artikel wordt genegeerd er gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen. ®oktober 2023 Hofstad Boekingen, Laan van Zuidhoorn 43 2289 DC te Rijswijk. Telefoonnummer: 088-0702000.