Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Privacy verklaring

Hofstad Boekingen, 19-10-2023

Privacyverklaring Hofstad Boekingen houdt zich bezig met het boeken van artiesten en totale invullingen van evenementen. Tevens is Hofstad Boekingen te Rijswijk een artiestenmanagement bureau – gevestigd in Rijswijk op de Laan van ZuidHoorn 43 2289 DC. Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerking van persoongegevens door Hofstad Boekingen Rijswijk. Hofstad Boekingen hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Hofstad Boekingen te Rijswijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

De volgende onderwerpen worden genoemd in de verklaring:

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel? Wat doen we met uw gegevens, welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan? Bewaartermijn, Beveiliging persoonsgegevens en systemen, Wijziging privacybeleid en vragen.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

Naam: Adres: E-mailadres: Telefoonnummer: Bancaire gegevens (rekeningnummer): KVK (alleen bij boekingen): Het verwerken van uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bancaire gegevens is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van de overeengekomen producten en diensten. Contactformulier Hofstad Boekingen Rijswijk (https://www.hofstadboekingen.nl)

Gegevens:

NAW, bedrijfsnaam, telefoonnummers, e-mailadres en site-adres Artiest- en/of event(aanvraag) informatie die via de site https://www.hofstadboekingen.nl binnen komen (zoals: aanvragen offertes, benadering via contactformulier) zullen door Hofstad Boekingen Rijswijk, alleen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: Offertes, nabel/namail, Contacting & contractingen en facturering. Toezenden Hofstad Boekingen Rijswijk nieuwsbrieven. Periodiek versturen wij een nieuwsbrief – mailing. Hofstad Boekingen Rijswijk heeft al haar relaties middels een mailing op de hoogte gebracht van de nieuwe privacywet en tevens de mogelijkheid geboden om zich middels de “ hier afmelden” functie uit te kunnen schrijven uit het mailbestand. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

2. Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben beschreven. Uw gegevens kunnen ook aan een derde partij ter beschikking worden gesteld, zodat deze [derde partij] namens Hofstad Boekingen Rijswijk de nieuwsbrief kan versturen. Dit gebeurt echter enkel indien u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Indien u geen prijs meer stelt op het ter beschikking stellen aan de door Hofstad Boekingen Rijswijk geselecteerde derden ten behoeve van het verstrekken van informatie of aanbiedingen kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden (“hier afmelden”). Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Hofstad Boekingen Rijswijk van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met F.J. van den Bergh. Hofstad Boekingen Rijswijk zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u hiertegen verzet instellen, waarna uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

4. Bewaartermijn Verwerking van uw persoonsgegevens

Is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door Hofstad Boekingen Rijswijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

5. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Hofstad Boekingen Rijswijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

6. Wijziging privacybeleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Hofstad Boekingen Rijswijk gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u aan om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacybeleid is bijgwerkt op 19-10-2022.

7. Heeft u vragen?

Als Hofstad Boekingen Rijswijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via email info@hofstadboekingen.nl of telefoonnummer 088-0702070 t.n.v F.J van den Bergh.